?

2019-03-26Европейската комисия с публикации, обясняващи възможните последствия на "Брекзит" без сделка.


Европейската комисия с публикации, обясняващи възможните последствия на "Брекзит" без сделка.

Участието на Обединеното кралство в програма „Творческа Европа“ зависи от ратификацията и влизането в сила на сделката между Обединеното кралство и Европейския съюз. Ако споразумението за оттегляне влезе в сила, Обединеното кралство ще участва в програмата при същите условия като останалите държави-членки. В такъв случай не се очаква въздействие върху текущите проекти.

 

участието на Обединеното кралство в настоящата програма „Творческа Европа“
датата на изтегляне зависи от ратификацията и влизането в сила на оттеглянето
Споразумение между Обединеното кралство и Европейския съюз

В случай, че Обединеното кралство се оттегли от Европейския съюз без да има споразумение за оттегляне („сценарий без сделка“), то вече няма да бъде част от програмата „Творческа Европа“.

 

Това би повлияло на допустимостта на кандидатите от Обединеното кралство в различните конкурси на програмата.

 

През януари тази година Комисията предложи бюджетна рамка за непредвидени обстоятелства в случай на "Брекзит" без сделка, която, ако бъде приета от Съвета, ще даде възможност на ЕС да изпълнява своите ангажименти и да продължи да изпълнява лащания към бенефициерите на Обединеното кралство през 2019 г., при условие, че Обединеното кралство изпълнява задълженията си по бюджета за 2019 г. и че приема необходимите одитни проверки. Това би спомогнало за смекчаване на значителното въздействие на сценария „без сделка“ за широк кръг области, които получават финансиране от ЕС, и би се прилагало също и за програма "Творческа Европа".

 

Към  публикациите с въпроси и отговори: https://ec.europa.eu/info/publications/factsheets-and-questions-and-answers_en


Stigma Design Studio