?

2016-07-04Подкрепа за МСП в секторите на културата и творчеството


Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд (EIF) дадоха старт на нова инициатива за гаранции на стойност 121 млн. евро, с която чрез финансови институции ще бъдат подкрепени малки и средни предприятия (МСП) в секторите на културата и творчеството. Очаква се през следващите шест години благодарение на схемата да бъдат предоставени банкови заеми на стойност над 600 млн. евро.

 

Инициативата позволява на EIF да предоставя безплатно гаранции и насрещни гаранции на избрани финансови посредници, за да им даде възможност да предоставят повече дългово финансиране на предприемачи в сферата на културата и творчеството. Търговските банки/банките, осъществяващи банкиране с физически лица, насърчителните банки и други финансови посредници, ползващи се от гаранциите на стойност 121 млн. евро, ще подкрепят повече от 10 000 МСП в широк кръг сектори, като аудио-визуалния (включително филми, телевизия, анимация, видеоигри и мултимедии), фестивали, музика, литература, архитектура, архиви, библиотеки и музеи, художествени занаяти, културно наследство, дизайн, сценични изкуства, издателска дейност, радио и визуални изкуства.

 

Финансовият инструмент, създаден в рамките на Творческа Европа — основната програма на ЕС, посветена на секторите на културата и творчеството, ще се управлява от EIF от името на Европейската комисия. Очаква се той да бъде на разположение на европейските МСП до края на тази година.

 

Новият гаранционен механизъм включва обучение в сферата на изграждането на капацитет за финансови посредници, чрез което те да придобият експертен опит във връзка с основните елементи на тези сектори (например специфични бизнес модели и оценяване на кредитния риск в тези сектори). Обучението по изграждане на капацитет ще бъде предоставено от специалисти в тази дейност, подбрани от EIF (например консултантски фирми, познаващи начина на работа на секторите на културата и изкуството) след открити тръжни процедури. Това обучение ще бъде безплатно за финансовите посредници.

 

През следващите дни EIF ще публикува покана за изразяване на интерес, по която могат да кандидатстват финансови институции, отговарящи на условията (банки, гаранционни институции, фондове и др.). След обстойна процедура по подбор EIF ще определи финансовите посредници, които да предоставят новото финансиране на европейските МСП от целевите сектори. Финансовите посредници ще трябва да се отчитат надлежно за финансовите продукти, които ще предлагат на МСП, както и за тяхното приемане. 

 

За гаранционния механизъм за секторите на културата и творчеството и програмата „Творческа Европа“

Създаден в рамките на хоризонталното направление на програмата „Творческа Европа“, този нов финансов инструмент е първият с такъв обхват в секторите на културата и творчеството. Той има същата цел като предназначената за МСП част от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е в основата на Плана за инвестиции за Европа: увеличаване на кредитирането за МСП, за да разширяват дейността си.

 

Повече информация

Въпроси и отговори

 

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Stigma Design Studio