?

2018-05-10Пилотен проект за културни и творчески индустрии


 Покана за предложения за пилотен проект за културни и творчески индустрии

  EACS112018

Краен срок 10 август 2018 г.

Финансиране, Обучение, Иновации и Патенти за културни и творчески индустрии

Ролята на културните и творческите индустрии е призната в различни стратегически документи, както и от Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2016 г. относно последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии (КТИ), която подчертава ролята им за икономиката и заетостта, за опазването и популяризирането на културното многообразие, насърчаване на социалната кохезия и повишаване на привлекателността на Европа в международен план. КТИ играят ключова роля за реиндустриализацията на Европа и насърчаване на иновациите в други сектори.

Предвидените средства за финансирането на тази дейност са в размер на 1 000 000 евро.

Основната цел на пилотния проект е да дефинира и тества политики и дейности за развитие на културни и творчески индустрии, и да създаде връзки и ползи за различни сектори, които си взаимодействат с КТИ.

Пилотният проект следва да покрие следните аспекти на КТИ :

Финансиране, Обучение, Иновации и Патенти

  • Финансиране  (Изработване на насоки, проследяване на на дейности в областта на КТИ в ЕС)
  • Обучение ( Подкрепа за система за класификация на уменията, развитие на насоки за изграждане на КТИ умения, дейности и разпространение)
  • Иновации (Насоки за развитие на КТИ, добри практики и демонстрации на иновативни модели и хъбове за обмяна на опит)
  • Патентоване (Анализ, case studies и препоръки)

Споразумение за грнт по тази схема ще бъде сключено само с един проект. Целта на поканата е да бъде избрана организация, която ще координира и организира различни дейности с културни професионалисти и предприемачи, особено от малки,средни и микро предприятия, както и други заинтересовани страни.

Продължителността на проекта следва да е 28 месеца. Дейностите следва да започнат не по късно от 1 март 2019 г.

Допълнителна информация и документи за кандидатстване можете да намерите тук.

 


Stigma Design Studio