?

2017-08-08Съобщение във връзка с поканата за проекти за европейско сътрудничество


Съобщение във връзка с поканата за проекти за европейско сътрудничество

Във връзка с предстоящата покана за представяне на предложения по схемата "Проекти за европейско сътрудничество" Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура към Европейската комисия публикува съобщение, в което се казва, че поканата се очаква да бъде публикувана в края на септември 2017 г.

 

Насоките за кандидатстване ще обхващат две покани за представяне на предложения.

  • Първата ще бъде посветена на малки и големи проекти за европейско сътрудничество в "стандартната" версия, използвана от началото на програма "Творческа Европа" през 2014 г.
  • Втората ще бъде специално предназначена за проекти, свързани с Европейската година на културното наследство - 2018 г.

 
Поради това насоките ще включват три категории - малки проекти за сътрудничество, големи проекти за сътрудничество и проекти, свързани с Европейската година на културното наследство - 2018 г.

 

Нововъведената трета категория проекти ще бъде насочена конкретно към следните две цели на Европейската година на културното наследство - 2018 г. (вж. Решение на Съвета и на ЕП № 864/2017, чл. 1.2):

  • споделянето и утвърждаването на културното наследство на Европа като споделен ресурс, за да се повиши осведомеността за общата история и общите ценности;
  • да засили чувството за принадлежност към едно общо европейско пространство.


По-специално, третата категория проекти за сътрудничество следва да допринесат за:

  1. укрепването на чувството за принадлежност към общото европейско пространство;
  2. насърчаването на културното наследство като източник на вдъхновение за съвременното творчество и иновации, както и засилването на взаимодействието между сектора на културното наследство и други сектори на културата и творчеството.


Културното наследство е знак или символ, създаден от или натоварен със значение от човешка дейност, който е целенасочено опазван, консервиран или възстановен, вместо да бъде оставен на естествена разруха, забвение или унищожение. Целта е наследството да бъде предадено на бъдещите поколения заедно с неговите стойности (т.е. културна, историческа, естетическа, археологическа, научна, етноложка, антропологическа), които са смятани за значими от дадена общност или конкретна група.

 

В контекста на това действие културното наследство следва да се разбира като обхващащо широк спектър от ресурси, наследени от миналото във всички форми и аспекти - материални (движими и недвижими културни ценности), нематериални и цифрови (създадени цифрови и цифровизирани), включително паметници, обекти, ландшафти, умения, практики, знания и форми на човешкото творчество, както и колекции, запазени и управлявани от публични и частни организации като музеи, библиотеки и архиви. Културното наследство включва и филмовото наследство.

 

Имайте предвид обаче, че проекти, подкрепящи физическа намеса върху паметници, обекти или ландшафти, няма да бъдат са съфинансирани в рамките на настоящите покани.

 

Кандидатите са насърчени чрез своите проекти да осъществят силно забележими дейности през първата си година, за да отбележат 2018 - Европейска година на културното наследство. При оценката на заявленията в тази категория комисията ще предпочете проекти, които не се съсредоточават само върху дейности за повишаване на осведомеността/дейности по комуникация, но които ще имат трайно въздействие и са планирани така, че да бъдат устойчиви след приключването на самия проект в периода, подкрепен от Програмата.

 

За актуална информация може да следите нашия уебсайт и страницата ни във Фейсбук. Ако се търсите партньори за Вашия проект, може да се свържете с нас.


Stigma Design Studio